برای نوشتن

توان مبارزه با شک و هوس و نداریم حتی اگه زمان پاک بشه

تاریخ همچنان تکرار میشه

Advertisements
برای نوشتن